اثرگذاری استنادی همکاری های علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس داده های پایگاه سای ول

این پژوهش با هدف مطالعه اثرگذاری استنادی و کیفیت مقاله­ های مشارکتی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال­های 2011 تا 2015 میلادی، به مطالعه 1706 مقاله متعلق به این دانشگاه در پایگاه اسکوپوس می پردازد. در این پژوهش سه شاخص اثرگذاری استنادی، درصد مقاله­ های پراستناد و درصد مقاله ­های منتشر شده در مجله­ های باکیفیت جهت مطالعه سطح کیفی تولیدات علمی مشارکتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد استفاده قرار گرفت.

درصد تولیدات و اثرگذاری استنادی مقاله ­های با الگوهای ­تألیف متفاوت

2011-2015 2015 2014 2013 2012 2011 شاخص الگوی ­تألیف
6/1 0 4/1 1/2 1/2 4/2 درصد تولیدات انفرادی

 

3 0 6/2 5/2 5/3 5/3 اثرگذاری استنادی
7/31 9/34 3/32 9/31 7/27 9/31 درصد تولیدات مشارکت سازمانی
2/2 5/0 1/1 2 5 3/4 اثرگذاری استنادی
3/52 9/51 51 3/51 1/57 50 درصد تولیدات مشارکت ملی
4/3 6/0 1/2 5/3 3/5 4/7 اثرگذاری استنادی
4/14 2/13 3/15 8/14 1/13 7/15 درصد تولیدات  مشارکت بین­المللی
5/4 1/1 7/2 5/4 3/8 2/8 اثرگذاری استنادی
1706 418 365 386 289 248 تعداد تولیدات کل
38/3 55/0 12/2 12/3 52/5 58/5 اثرگذاری استنادی