اثرگذاری استنادی همکاری های علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس داده های پایگاه سای ول

این پژوهش با هدف مطالعه اثرگذاری استنادی و کیفیت مقاله­ های مشارکتی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال­های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی، به مطالعه ۱۷۰۶ مقاله متعلق به این دانشگاه در پایگاه اسکوپوس می پردازد. در این پژوهش سه شاخص اثرگذاری استنادی، درصد مقاله­ های پراستناد و درصد مقاله ­های منتشر شده در مجله­ های باکیفیت جهت مطالعه سطح کیفی تولیدات علمی مشارکتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد استفاده قرار گرفت.

درصد تولیدات و اثرگذاری استنادی مقاله ­های با الگوهای ­تألیف متفاوت

۲۰۱۱-۲۰۱۵ ۲۰۱۵ ۲۰۱۴ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ شاخص الگوی ­تألیف
۶/۱ ۰ ۴/۱ ۱/۲ ۱/۲ ۴/۲ درصد تولیدات انفرادی

 

۳ ۰ ۶/۲ ۵/۲ ۵/۳ ۵/۳ اثرگذاری استنادی
۷/۳۱ ۹/۳۴ ۳/۳۲ ۹/۳۱ ۷/۲۷ ۹/۳۱ درصد تولیدات مشارکت سازمانی
۲/۲ ۵/۰ ۱/۱ ۲ ۵ ۳/۴ اثرگذاری استنادی
۳/۵۲ ۹/۵۱ ۵۱ ۳/۵۱ ۱/۵۷ ۵۰ درصد تولیدات مشارکت ملی
۴/۳ ۶/۰ ۱/۲ ۵/۳ ۳/۵ ۴/۷ اثرگذاری استنادی
۴/۱۴ ۲/۱۳ ۳/۱۵ ۸/۱۴ ۱/۱۳ ۷/۱۵ درصد تولیدات  مشارکت بین­المللی
۵/۴ ۱/۱ ۷/۲ ۵/۴ ۳/۸ ۲/۸ اثرگذاری استنادی
۱۷۰۶ ۴۱۸ ۳۶۵ ۳۸۶ ۲۸۹ ۲۴۸ تعداد تولیدات کل
۳۸/۳ ۵۵/۰ ۱۲/۲ ۱۲/۳ ۵۲/۵ ۵۸/۵ اثرگذاری استنادی