دکتر اصنافی

امیررضا اصنافی
مدیر عامل نگاشت
مدیر بخش وب سنجی

ASnafi
مدرک و رشته تحصیلی: دکتری، علم اطلاعات و دانش شناسی
مرتبه علمی: استادیار
محور فعالیت های علمی: 1 مطالعات آرشیوی – 2 وب سنجی – 3 مجلات الکترونیکی –
4 مسائل مرتبط با کتابخانه های عمومی –
پست الکترونیک:
a_asnafi@sbu.ac.ir