حسین حیدری

حسین حیدری
مدیر اجرایی نگاشت
مدیر بخش سای اکسپلور و بخش آموزش

Haidari

مدیر گروه فناوری تلاش و توسعه
رهبر برند یابش و راه انداز استارت آپ های مختلف
متخصص کارآفرینی و پایگاه های اطلاعاتی و جستجو
EandD.ir@gmail.com
رزومه حسین حیدری