خدمات استخراج داده های عظیم

ارائه خدمات به دانشگاه­ها و سازمان­های مختلف کشور در زمینه استخراج داده ­های عظیم مربوط به سنجش علم و فناوری و تهیه گزارشات دوره ­ای:

DataExtracting

  • استخراج داده از پایگاه Web of Science

  • استخراج داده از پایگاه Incite

  • استخراج داده از پایگاه Journal Citation Reports

  • استخراج داده از پایگاه Essential Science Indicators

  • استخراج داده از پایگاه Scopus

  • استخراج داده از پایگاه SciVal

  • استخراج داده از سایر پایگاه­های اطلاعاتی و استنادی

  • تدوین گزارشات دوره­ای بر اساس شاخص­های مختلف علم­ سنجی استخراج شده از پایگاه­ های مختلف