خدمات مصورسازی

ارائه خدمات به دانشگاه ­ها و سازمان­ های مختلف کشور در زمینه مصورسازی اطلاعات:

  • مصورسازی علم و دانش در حوزه ­های موضوعی مختلف

  • ترسیم و تحلیل انواع نقشه ­های علمی

  • ترسیم و تحلیل شبکه ­های همکاری

  • ترسیم و تحلیل شبکه ­های استنادی

  • ترسیم و تحلیل شبکه ­های موضوعی

Visualization