دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور چگونه در انتشار بروندادهای پژوهشی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی همکاری دارند؟

هدف این پژوهش، مصورسازی و تحلیل شبکه همکاری­ های علمی دانشگاه ­ها و موسسات پژوهشی کشور در تالیف 1351 مقاله منتشر شده در 7 مجله علمی پژوهشی حوزه علم اطلاعات و دانش­ شناسی ایران طی سال­ های 1387 تا 1391 است.

مشخصات 7 مجله علمی پژوهشی علم اطلاعات و دانش ­شناسی مورد بررسی

تعداد مقاله­ های بررسی شده 1387-1391 تعداد شماره­ های بررسی شده 1387-1391 ناشر مجله ردیف
275 20 کتابخانه ملی ایران مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 1
152 19 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانش ­شناسی 2
256 22 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات پردازش و مدیریت اطلاعات 3
177 20 نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور تحقیقات اطلاع ­رسانی و کتابخانه­ های عمومی 4
131 16 دانشگاه تهران تحقیقات کتابداری و اطلاع ­رسانی دانشگاهی 5
258 20 آستان قدس رضوی کتابداری و اطلاع ­رسانی 6
102 13 مرکز منطقه ­ای اطلاع­ رسانی علوم و فناوری علوم اطلاع ­رسانی و مدیریت اطلاعات 7
1351 114 مجموع

الگوهای نویسندگی در هفت مجله علمی پژوهشی علم اطلاعات و دانش­ شناسی

مجموع پنج نویسنده ­ای چهار نویسنده­ ای سه نویسنده ­ای دو نویسنده­ای انفرادی مجله ردیف
275 1 3 44 131 96 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 1
152 1 5 27 94 25 دانش­ شناسی 2
256 10 11 64 104 67 پردازش و مدیریت اطلاعات 3
177 4 27 74 72 تحقیقات اطلاع­ رسانی و کتابخانه­ های عمومی 4
131 1 7 28 45 50 تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی 5
258 9 47 115 87 کتابداری و اطلاع­رسانی 6
102 9 20 48 25 علوم اطلاع­ رسانی و مدیریت اطلاعات 7
1351 13 48 257 611 422 مجموع

نوع مشارکت در تالیف مقاله­ های گروهی 7 مجله علمی پژوهشی علم اطلاعات و دانش ­شناسی

مجموع بین ­المللی بین سازمانی درون سازمانی مجله ردیف
179 7 134 38 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 1
127 1 85 41 دانش ­شناسی 2
189 3 122 64 پردازش و مدیریت اطلاعات 3
105 2 70 33 تحقیقات اطلاع ­رسانی و کتابخانه­ های عمومی 4
81 1 55 25 تحقیقات کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاهی 5
171 2 94 75 کتابداری و اطلاع ­رسانی 6
77 8 29 40 علوم اطلاع­ رسانی و مدیریت اطلاعات 7
929 24 589 316 مجموع

برترین دانشگاه ­ها و موسسات پژوهشی بر اساس شاخص ­های تولید و مرکزیت

گره مجاور بردار ویژه نرمال شده نزدیکی نرمال شده بینیت نرمال شده درجه تعداد مقاله ­ها رتبه
تهران (44) تهران (303/0) تهران (736/3) آزاد علوم و تحقیقات (783/16) تهران (135) تهران (153) 1
آزاد علوم و تحقیقات (43) شهید چمران اهواز (275/0) شهید چمران اهواز (729/3) تهران (262/14) آزاد علوم و تحقیقات (105) آزاد علوم و تحقیقات (120) 2
شهید چمران اهواز (38) آزاد علوم و تحقیقات (257/0) آزاد علوم و تحقیقات (725/3) شهید چمران اهواز (843/11) شهید چمران اهواز (96) شهید چمران اهواز (105) 3
اصفهان (33) فردوسی مشهد (237/0) فردوسی مشهد (721/3) اصفهان (359/11) فردوسی مشهد (77) فردوسی مشهد (92) 4
فردوسی مشهد (31) تربیت مدرس (234/0) تربیت مدرس (718/3) فردوسی مشهد (849/9) اصفهان (74) مرکز منطقه ­ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (70) 5
تربیت مدرس (29) اصفهان (238/0) اصفهان (713/3) تربیت مدرس (829/6) تربیت مدرس (74) تربیت مدرس (63) 6
آزاد همدان (28) آزاد همدان (198/0) آزاد همدان (704/3) آزاد همدان (742/5) آزاد تهران شمال (66) اصفهان (57) 7
علامه طباطبایی (21) کتابخانه ملی ایران (186/0) کتابخانه ملی ایران (702/3) علامه طباطبایی (603/5) مرکز منطقه ­ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (61) کتابخانه ملی ایران (56) 8
مرکز منطقه ­ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (18) الزهرا (173/0) الزهرا (702/3) یزد (599/3) آزاد همدان (58) آزاد همدان (46) 9
کتابخانه ملی ایران (18) علوم پزشکی اصفهان (17/0) علامه طباطبایی (7/3) کتابخانه ملی ایران (479/3) کتابخانه ملی ایران (52) شیراز (41) 10

منبع: عرفان منش، محمدامین و ارشدی، هما (1394). شبکه هم ­نویسندگی موسسات در مقاله­ های علم اطلاعات و دانش­شناسی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع ­رسانی دانشگاهی، 49(1)، 79-99. قابل بازیابی در: https://jlib.ut.ac.ir/article_56966_0.html