کمال فروندی

کمال فروندی
عضو هیئت موسس نگاشت
مدیر فنی و نرم افزاری

Farvandi
مدیر فنی گروه فناوری تلاش و توسعه
مدیر فنی یابش
متخصص داده ها اطلاعاتی بزرگ و پایگاه داده ها
Kamal_Farvandi@hotmail.com