ابزارهای علم سنجی

نام پایگاه لوگو
وب آو ساینس
پایگاه جی سی آر  
پایگاه اسکوپوس  
پایگاه سایول  
مستر ژورنال لیست
آلتمتریکس
آلتمریک اکسپلور
پلامیکس
اچ سی آر (هایلی سایتد ریپورت)
مجله Journal of Innovative Analytics  
Publishing Output Analysis report  
 Funding/Institutional/Regional Analyses report  
 Subject Area/Opportunity Analysis report
(منبع)